Regulamin kart podarunkowych dyktanda.online

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki programu Kart Podarunkowych dyktanda.online, a w szczególności aktywacji i użytkowania Karty Podarunkowej dyktanda.online.
 2. Wydawcą Kart Podarunkowych jest Właściciel Aplikacji, Piktobit Wojciech Jasiński, ul. Okrężna 61, 96-316 Bieganów, NIP: 5291809937.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przyjmowania Kart Podarunkowych do realizacji w aplikacji dyktanda.online.
 4. Ideą Kart Podarunkowych do aplikacji dyktanda.online jest możliwość podarowania osobie trzeciej upominku w postaci usługi w aplikacji dyktanda.online, która będzie aktywowana na koncie osoby obdarowywanej.
 5. Wydawca wydaje Karty Podarunkowe na okaziciela, w związku z czym Karty Podarunkowe mogą być przekazywane osobom trzecim. W związku z tym Wydawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za posługiwanie się Kartą Podarunkową przez osoby trzecie jak i za utratę lub uszkodzenie Karty Podarunkowej z przyczyny nienależącej po stronie Wydawcy.

§ 2. Nabycie Karty Podarunkowej

 1. Karta może zostać nabyta w drodze umowy sprzedaży w zamian za otrzymane od nabywcy środki pieniężne, lub w inny sposób, wynikający z odrębnych regulaminów bądź ustaleń.
 2. Karta Podarunkowa może zostać nabyta bezpośrednio od Wydawcy bądź za pośrednictwem pośredników współpracujących z Wydawcą.
 3. Karta Podarunkowa może mieć formę cyfrową jak również fizyczną.
 4. Każda Karta Podarunkowa posiada przypisany unikalny kod oraz rodzaj usługi wraz z czasem, przez który dana usługa będzie świadczona.
 5. Karta Podarunkowa posiada termin ważności, wynoszący minimalnie 1 rok (365 dni) od daty zakupu Karty Podarunkowej.
 6. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości ani w części.
 7. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Korzystanie z Karty Podarunkowej

 1. Karty Podarunkowe pozwalają na jednorazową aktywację określonych w Kartach Podarunkowych usług, na określony w Kartach Podarunkowych czas, na Koncie Użytkownika w aplikacji dyktanda.online.
 2. Warunkiem do skorzystania z Karty Podarunkowej jest posiadanie aktywnego konta Użytkownika w aplikacji dyktanda.online, do którego będzie przypisania usługa przypisana do Karty Podarunkowej. Utworzenie i posiadanie konta Użytkownika jest bezpłatne – więcej informacji w regulaminie aplikacji dyktanda.online.
 3. W celu aktywacji usług przypisanych do Karty Podarunkowej, Użytkownik aplikacji dyktanda.online winien jest zalogować na swoje konto, następnie przejść do ustawień konta i wprowadzić unikalny kod znajdujący się na Karcie Podarunkowej w odpowiednim formularzu i go wysłać.
 4. Karta Podarunkowa może być użyta tylko w ramach aplikacji dyktanda.online.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik posiada aktywną usługę tego samego typu jak na Karcie Podarunkowej, w przypadku skorzystania z Karty Podarunkowej zostanie wydłużony czas dostępności danej usługi w aplikacji dyktanda.online. W przypadku, gdy Użytkownik posiada aktywną inną usługę niższego poziomu, w przypadku skorzystania z Karty Podarunkowej może nastąpić konwersja rodzaju usługi na tę, przypisaną do Karty Podarunkowej i wydłużenie czasu trwania usługi o czas podany na Karcie Podarunkowej. W przypadku, gdy Użytkownik posiada aktywną usługę wyższego poziomu niż ta na Karcie Podarunkowej, skorzystanie z karty może nie być możliwe do czasu zakończenia aktywności aktualnej usługi na koncie.
 6. Wydawca może odmówić realizacji Karty Podarunkowej w sytuacji, gdy:
  1. upłynął termin Karty Podarunkowej
  2. działania Użytkownika naruszają Regulamin Kart Podarunkowych, Regulamin aplikacji dyktanda.online lub gdy Użytkownik podjął jakiekolwiek działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń stosowanych przez Wydawcę
  3. Karta Podarunkowa została już wykorzystana
  4. Karta Podarunkowa dotyczy usługi niższego poziomu niż usługa aktywna na koncie Użytkownika w aplikacji dyktanda.online – do czasu wygaśnięcia usługi wyższego poziomu

§ 4. Reklamacje

 1. Nabywca ma prawo zgłosić reklamację w przypadku braku możliwości skorzystania z aktywnej Karty Podarunkowej.
 2. Reklamację można zgłosić na pocztę elektroniczną kontakt@dyktanda.online bądź pisemnie na adres Wydawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o Karcie Podarunkowej, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Nabywcy związane z reklamacją.
 4. W przypadku, gdy podane w reklamacji dane będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwróci się do nabywcy składającego reklamacje o uzupełnienie reklamacji w wskazanym zakresie.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane w przeciągu 14 dni od otrzymania poprawnie wypełnionej reklamacji.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca wyda nabywcy nową Kartę Podarunkową na tą samą usługę (bądź możliwie adekwatną, jeśli w danym czasie dana usługa nie będzie już oferowana) oraz na ten sam czas trwania usługi. Okres ważności nowej Karty Podarunkowej będzie nie krótszy niż okres ważności reklamowanej Karty Podarunkowej. Nowa Karta Podarunkowa będzie mogła być przekazana w innej formie – np. elektronicznej.
 7. Nabywca będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
  1. polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
  2. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej
  3. bezpłatnej pomocy Rzeczników Konsumetów oraz organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów
  4. europojskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

§ 5. Zwrot

 1. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy nabycia Karty Podarunkowej oraz może dokonać jej zwrotu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Karty Podarunkowej.
 2. Sposób i formy złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej regulują poszczególne regulaminy punktów sprzedaży Kart Podarunkowych.
 3. W przypadku skorzystania z Karty Podarunkowej i przypisania usługi do konta Użytkownika, nie ma możliwości zwrotu Karty Podarunkowej na podstawie art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie dyktanda.online.
 2. Użytkownik/nabywca poprzez zakup lub wykorzystanie Karty Podarunkowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść oraz nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w tym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu aplikacji dyktanda.online oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin obowiązuje od 1.12.2022.