Regulamin korzystania z aplikacji internetowej i mobilnej „dyktanda.online” oraz Materiałów Dodatkowych

 1. Definicje
  • Aplikacja – aplikacja internetowa (dostępna pod adresem https://dyktanda.online/app) i/lub mobilna, która wspiera proces nauki zasad ortograficznych poprzez ćwiczenie rozwiązywania dyktand
  • Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem https://dyktanda.online, na której znajdują się informacje o Aplikacji oraz odsyłacze do Aplikacji
  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Umowa – umowa zawarta między Właścicielem Aplikacji a Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin
  • Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem https://dyktanda.online/polityka-prywatnosci, w którym umieszczone zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności w Aplikacji, informacje o plikach cookie i podmiotach przetwarzających dane osobowe
  • Właściciel Aplikacji – oznacza podmiot, który jest autorem Aplikacji oraz sprawuje nadzór nad jej prawidłowym działaniem
  • Materiały Dodatkowe – inne zasoby, poza Aplikacją i Stroną Internetową udostępniane Użytkownikom – np. materiały w postaci plików PDF do pobrania, grafiki, infografiki itp.
  • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Aplikacji i Strony Internetowej
  • Konto Użytkownika –  indywidualny dostęp Użytkownika do Aplikacji chroniony danymi dostępowymi (email, hasło)
  • Pakiet – zbiór uprawnień i funkcjonalności, które są dostępne po wybraniu bądź zakupie danego pakietu przez Użytkownika
  • Avatar – grafika powiązana z Kontem Użytkownika, wyświetlana w różnych miejscach w Aplikacji (m.in. przy komentarzach Użytkownika, w menu Aplikacji, ustawieniach konta)
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, Strony Internetowej, Materiałów Dodatkowych oraz funkcjonowania Aplikacji.
  2. Właścicielem Aplikacji jest firma Piktobit Wojciech Jasiński z siedzibą: ul. Okrężna 61, 96-316 Bieganów, NIP: 5291809937.
  3. Aplikacja „dyktanda.online”  jest aplikacją wspierającą proces nauki zasad ortograficznych przy pomocy rozwiązywania dyktand i innych technik.
  4. Do korzystania z Aplikacji nie jest wymagane utworzenie Konta Użytkownika, choć jest to możliwe i zalecane.
  5. Korzystanie z Aplikacji oraz jej funkcjonalności w podstawowym zakresie jest bezpłatne dla Użytkowników. W aplikacji są oferowane również płatne Pakiety, które rozszerzają możliwości dostępne w Aplikacji.
  6. Kontakt z Właścicielem Aplikacji jest możliwy za pomocą: dedykowanych formularzy kontaktowych w Aplikacji i na Stronie Internetowej, poczty email: kontakt@dyktanda.online, oraz pocztą pod adres: ul. Okrężna 61, 96-316 Bieganów (dopisek „dyktanda.online”)
  7. Dostęp do Aplikacji można uzyskać za pośrednictwem urządzenia końcowego spełniającego minimalne wymagania:
   • Podłączenie do Internetu o przepustowości min. 10 Mb/s
   • Posiadanie nowoczesnej przeglądarki Internetowej tj. w przypadku komputerów PC przeglądarki: Google Chrome w wersji 80 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 80 i wyżej, w przypadku urządzeń mobilnych: system Android w wersji 10.0 i wyżej lub system iOS w wersji 12 i wyżej
   • Włączenie obsługi języka JavaScript w przeglądarce internetowej
   • Włączenie obsługi plików cookie oraz lokalnej pamięci (localStorage)
  8. Aplikacja jest przeznaczona tylko do celów prywatnych – aby móc korzystać z aplikacji w celach komercyjnych należy skontaktować się z Właścicielem Aplikacji i uzyskać odpowiednią licencję na takie użycie aplikacji.
 3. Funkcje Aplikacji
  1. Dostęp do poszczególnych funkcji Aplikacji oraz limity ich użycia są uzależnione od tego, czy dany Użytkownik jest zalogowany oraz w przypadku Użytkownika zalogowanego na swoje Konto Użytkownika – jaki posiada Pakiet.
  2. Konta Użytkowników mogą być przypisane do jednego z trzech Pakietów: „Podstawowy”, „Komfort” lub „Premium”. Pakiet „Podstawowy” jest pakietem bezpłatnym i domyślnym dla nowo utworzonych Kont Użytkowników, natomiast Pakiety „Komfort” i „Premium” są pakietami płatnymi, wykupowanymi na określony okres.
  3. Każdy Użytkownik, w ramach Aplikacji posiada możliwość:
   • przeglądania listy dyktand
   • wyświetlenia konkretnego dyktanda
   • rozwiązania konkretnego dyktanda
   • wyświetlenia wyniku rozwiązanego dyktanda
   • ocenienia dyktanda
   • dodania komentarza do dyktanda
   • przesyłania propozycji dyktand
   • korzystanie z trybu nauki „Słówka”
   • korzystanie z trybu nauki „Krzyżówki ortograficzne”
  4. Dostęp dla Użytkowników niezalogowanych, jak i dla Użytkowników z Kontem Użytkownika do niektórych funkcji Aplikacji może być limitowany – w szczególności dotyczy to dostępu bezpłatnego. Informacje o aktualnych limitach i ograniczeniach są przedstawiane na odpowiednich podstronach Aplikacji i/lub Strony Internetowej oraz mogą być zmieniane w każdej chwili.
  5. Użytkownicy, którzy nie są zalogowani mogą dodawać komentarze do dyktand z stałym loginem „anonim” oraz standardowym Avatarem.
  6. Na każdym Koncie Użytkownika rejestrowana jest jego aktywność, która może być wykorzystywana w innych funkcjach Aplikacji np. historia aktywności, gamifikacja itp.
 4. Rejestracja
  1. Każdy Użytkownik, który nie posiada Konta Użytkownika, ma możliwość utworzenia Konta Użytkownika. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika.
  2. Utworzenia Konta Użytkownika może dokonać Użytkownik, który ukończył 13 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych bądź osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób poniżej 13 roku życia, dokonać rejestracji w Aplikacji może wyłącznie przedstawiciel ustawowy, który staje się stroną zawieranej Umowy.
  3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny. Formularz rejestracyjny wymaga podania takich danych jak: login, imię, nazwisko, adres e-mail, hasło. Po wypełnieniu i przesłaniu poprawnie wypełnionego formularza, w celu aktywacji Konta Użytkownika, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić poprawność podanego adresu e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na podany adres e-mail.
  4. Wypełniając i wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że dane podane w formularzu są prawdziwe i dotyczą Użytkownika.
  5. Utworzenie Konta nie wiąże się z żadnymi opłatami – domyślnie takiemu kontu przypisywany jest bezpłatny Pakiet „Podstawowy”.
  6. Użytkownik rejestrując się w Aplikacji oświadcza, że akceptuje postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
  7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymania treści marketingowych. Taka zgoda w każdej chwili może być cofnięta, zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności.
  8. W formularzu rejestracyjnym Użytkownik podaje login, który będzie wyświetlany publicznie np. przy komentarzach Użytkownika. W związku z tym, login Użytkownika musi być dobrany w taki sposób, aby nie łamał polskiego prawa, praw osób trzecich, dobrych obyczajów oraz nie był sprzeczny z ideą Aplikacji. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do modyfikacji bądź zmiany loginu Użytkownika, jeśli login nie będzie zgodny z Regulaminem.
 5. Prawa i Obowiązki
  1. Użytkownik
   1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w taki sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich oraz niniejszego Regulaminu, w szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie jakiekolwiek części Aplikacji w sposób inny niż opisany w Regulaminie
   2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić lub utrudnić funkcjonowanie Aplikacji oraz powstrzymać się od korzystania z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
   3. Użytkownik nie może zamieszczać w Aplikacji (poprzez funkcję komentarzy lub dodawania nowego dyktanda) informacji, do których nie posiada odpowiednich praw np. dane osobowe innych osób, treści chronione prawnie itp. oraz które łamią polskie prawo i postanowienia Regulaminu.
   4. Użytkownik może wykorzystywać Aplikację tylko do celów prywatnych – tj. dla siebie lub członków swojej rodziny. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji do celów komercyjnych bez udzielonej odpowiedniej licencji na korzystanie z aplikacji w ten sposób.
   5. Użytkownik w przypadku zauważenia naruszenia zasad, Regulaminu lub prawa w ramach Aplikacji ma obowiązek natychmiastowo poinformować o tym Właściciela Aplikacji na adres email kontakt@dyktanda.online.
   6. Użytkownik ma prawo dodać w Aplikacji komentarz do dyktanda. Dodając komentarz Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz udziela zgody na umieszczenie komentarza w Aplikacji oraz do nieodpłatnego wykorzystywania go do działań promocyjnych/reklamowych. Komentarze Użytkowników są moderowane i zostają wyświetlone dopiero po akceptacji Właściciela Aplikacji. Zaakceptowane komentarze Użytkowników są widoczne publicznie. Przy treści komentarza może pojawić się login oraz Avatar Użytkownika (w zależności od tego czy dany Użytkownik posiada Konto Użytkownika oraz jeden z Pakietów).
   7. Użytkownik ma prawo przesłać w Aplikacji propozycję własnego dyktanda. Przesyłając propozycję dyktanda Użytkownik oświadcza, że ma prawo do zarządzania tym dziełem oraz przekazuje nieodpłatnie niewyłączne prawa do powielania, wyświetlania, przetwarzania oraz wykorzystywania tekstu dyktanda w Aplikacji oraz do działań promocyjnych/reklamowych związanych z Aplikacją. Jednocześnie użytkownik oświadcza, że przekazując treść dyktanda nie są łamane niczyje prawa autorskie. Propozycje dyktand są weryfikowane przez Właściciela Aplikacji i po pozytywnej weryfikacji oraz przygotowaniu technicznemu – umieszczane w Aplikacji.
   8. Użytkownik ma prawo do zgłaszania błędów działania Aplikacji oraz propozycji zmian w Aplikacji na adres email kontakt@dyktanda.online.
   9. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej na odległość w terminie 14 dni od zawarcia umowy. W celu wykonania tego uprawnienia, Użytkownik powinien poinformować Właściciela Aplikacji o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy wykorzystując dane kontaktowe Właściciela Aplikacji. W przypadku odstąpienia od umowy, uznaje się ją za niezawartą.
  2. Właściciel Aplikacji
   1. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do modyfikacji, rozwoju, rozbudowy i modernizacji Aplikacji i Strony Internetowej, a w związku z tym – do planowych przerw lub zakłóceń w działaniu Aplikacji i Strony Internetowej.
   2. Właściciel Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w Aplikacji przez jej Użytkowników.
   3. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do zmian i rozbudowywania możliwości Aplikacji, w tym możliwości Pakietów płatnych.
 6. Płatne Pakiety
  1. Każdy Użytkownik, posiadający Konto Użytkownika z Pakietem „Podstawowy”, ma możliwość zmiany Pakietu na jeden z płatnych tj. Pakiet „Komfort” i Pakiet „Premium”
  2. Ceny pakietów oraz ich możliwości są każdorazowo prezentowane Użytkownikowi na odpowiednich podstronach Aplikacji i Strony Internetowej.
  3. Zakup Pakietu odbywa się za pomocą dedykowanej podstrony Aplikacji, dostępnej dla zalogowanego na swoje Konto Użytkownika.
  4. Pakiety można wykupić na określony okres – 1 miesiąca bądź 1 roku, przy czym przez 1 miesiąc rozumie się 30 dni, a przez 1 rok – 12 miesięcy (12 * 30 dni = 360 dni).
  5. Płatność związana z zakupem Pakietu odbywa się przy użyciu pośredników płatności:
   1. PayU, tj. firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, NIP: 779-23-08-495
   2. Przelewy24, tj. firmę PayPro S.A. ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
    Użytkownik, decydując się na zakup Pakietu zgadza się na przekazanie pośrednikowi płatności jego danych osobowych. Pośrednicy płatności mogą być czasowo wyłączani, jednak w każdej chwili powinien być dostępny przynajmniej jeden z nich.
  6. Niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia płatności od pośrednika płatności, uruchamiany jest na Koncie Użytkownika wybrany płatny Pakiet na określony przez Użytkownika okres. Po przypisaniu do Konta Użytkownika nowego Pakietu może być konieczne odświeżenie sesji Użytkownika (np. poprzez odświeżenie strony w przeglądarce; wylogowanie i zalogowanie się).
  7. Termin rozpoczęcia realizacji zamówionej usługi (Pakietu) to maksymalnie 2 dni robocze od momentu potwierdzenia płatności przez pośrednika płatności.
  8. Użytkownik z aktywnym płatnym Pakietem ma możliwość w dowolnej chwili przedłużyć okres trwania Pakietu. Podczas przedłużania okresu trwania Pakietu istnieje również możliwość zmiany płatnego Pakietu z niższego (Komfort) na wyższy (Premium). Nie ma możliwości zmiany pakietu z wyższego (Premium) na niższy (Komfort).
  9. W przypadku zmiany Pakietu z niższego (Komfort) na wyższy (Premium) doliczane jest dodatkowe wyrównanie za zmianę Pakietu. Wyrównanie obliczane jest wzorem: D * ((P-K)/O), gdzie jako D przyjmuje się liczbę pozostałych dni w aktualnym Pakiecie, P – aktualna, standardowa (bez obniżek) cena Pakietu Premium dla okresu analogicznego dla aktualnego Pakietu, K – aktualna, standardowa (bez obniżek) cena pakietu Komfort dla analogicznego okresu dla aktualnie posiadanego przez Użytkownika Pakietu, O – liczba dni dla aktualnie posiadanego przez Użytkownika Pakietu.
 7. Reklamacja
  1. Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika powinna być zgłoszona na adres kontakt@dyktanda.
  2. Reklamacja powinna zawierać informacje ułatwiające kontakt ze zgłaszającym oraz wskazywać usługę lub funkcję Aplikacji, której dotyczy jak również opisanie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  3. Właściciel Aplikacji zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację, na ten sam adres email z którego Użytkownik napisał reklamację w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Aplikacją, Właściciel Aplikacji zastrzega możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, wcześniej informując o tym Użytkownika.
 8. Materiały dodatkowe
  1. Na Stronie Internetowej, w Aplikacji oraz podczas zapisu do newslettera mogą być udostępniane Dodatkowe Materiały, które dodatkowo wspomagają proces nauki ortografii lub są związane z Stroną Internetową i Aplikacją.
  2. Do wszystkich udostępnianych Materiałów Dodatkowych wszelkie prawa autorskie i prawa do wykorzystania posiada Właściciel Aplikacji, o ile w danym Materiale Dodatkowym/miejscu, w którym został on udostępniony nie zaznaczono inaczej.
  3. Wszystkie Materiały Dodatkowe są udostępniane bezpłatnie dla osób prywatnych i do celów prywatnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie Materiałów Dodatkowych w innych celach, chyba, że zaznaczono w nim inaczej lub uzyskano od Właściciela Aplikacji stosowne pozwolenie/licencję.
  4. Udostępniane Materiały Dodatkowe nie mogą być umieszczane na innych stronach Internetowych bez zgody Właściciela Aplikacji.
  5. Dozwolone jest umieszczanie fragmentów Materiałów Dodatkowych na stronach Internetowych i w innych mediach, pod warunkiem wskazania informacji o Aplikacji, Właścicielu Aplikacji i umieszczeniu linka zwrotnego do Aplikacji/Strony Internetowej.
  6. Niedozwolone jest modyfikowanie Materiałów Dodatkowych, a w szczególności usuwanie z nich loga Aplikacji, informacji o właścicielu praw i informacji prawnych.
  7. Dozwolone jest udostępnianie przez osoby prywatne innym osobom prywatnym Materiałów Dodatkowych, ale wymagane jest poinformowanie osób, którym są udostępniane Materiały Dodatkowe o niniejszym Regulaminie i konieczności przestrzegania go.
  8. Dozwolone jest drukowanie Materiałów Dodatkowych w celach prywatnych. Niedozwolone jest wykorzystywane wydruków do celów komercyjnych i lub niezwiązanych z celami prywatnymi bez zgody Właściciela Aplikacji.
 9. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel Aplikacji zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie. Każda zmiana Regulaminu będzie wcześniej sygnalizowana przez Właściciela Aplikacji poprzez umieszczenie informacji o zmianach w Regulaminie na stronie głównej Strony Internetowej przez okres co najmniej 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa autorskiego.

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy:

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Piktobit Wojciech Jasiński  
ul. Okrężna 61  
96-316 Bieganów

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/usługi:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

 

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

 

Data: __________________________________________________

 

 

Inne dokumenty prawne:

Regulamin Kart Podarunkowych dyktanda.online