Regulamin korzystania z aplikacji internetowej i mobilnej „dyktanda.online” oraz Materiałów Dodatkowych

 1. Definicje
  • Użytkownik – każda osoba, która korzysta z aplikacji i jej strony internetowej
  • Strona Internetowa – strona internetowa pod adresem https://dyktanda.online, na której znajdują się informacje o Aplikacji oraz odsyłacze do Aplikacji
  • Aplikacja – aplikacja internetowa i/lub mobilna, która wspiera proces nauki zasad ortograficznych poprzez ćwiczenie rozwiązywania dyktand
  • Regulamin – niniejszy regulamin
  • Umowa – umowa zawarta między Właścicielem Aplikacji a Użytkownikiem w oparciu o niniejszy Regulamin
  • Polityka Prywatności – dokument znajdujący się pod adresem https://dyktanda.online/polityka-prywatnosci, w którym umieszczone zostały informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności w Aplikacji, informacje o plikach cookie i podmiotach przetwarzających dane osobowe
  • Właściciel Aplikacji – oznacza podmiot, który jest autorem Aplikacji oraz sprawuje nadzór nad jej prawidłowym działaniem
  • Nick – przezwisko, pseudonim, nazwa, która nie zawiera danych osobowych
  • Materiały Dodatkowe – inne zasoby, poza Aplikacją i Stroną Internetową udostępniane Użytkownikom – np. materiały w postaci plików PDF do pobrania, grafiki, infografiki itp.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, Strony Internetowej, Materiałów Dodatkowych oraz funkcjonowania Aplikacji.
  2. Właścicielem Aplikacji jest firma Piktobit Wojciech Jasiński z siedzibą: Bieganów, ul. Okrężna 61, 96-316 Międzyborów.
  3. Aplikacja „dyktanda.online”  jest aplikacją wspierającą proces nauki zasad ortograficznych przy pomocy rozwiązywania dyktand i innych technik.
  4. Korzystanie z Aplikacji oraz jej funkcjonalności jest bezpłatne dla Użytkowników.
  5. Aplikacja jest przeznaczona głównie dla dzieci w klasach 1-6 szkoły podstawowej.
  6. W obecnej formie Aplikacja nie wymusza podania i nie zbiera żadnych danych osobowych w celu udostępnienia możliwości korzystania z niej. W przyszłości planowana jest możliwość utworzenia konta w Aplikacji, co spowoduje zmianę Regulaminu i Polityki Prywatności. Jedyne dane osobowe, które są przetwarzane, to adres e-mail podawany na Stronie Internetowej w formularzu kontaktowym/zgłoszeniu błędów/propozycji dyktanda. Dane te zostaną wykorzystane tylko w celu udzielenia odpowiedzi. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.
  7. Kontakt z Właścicielem Aplikacji jest możliwy za pomocą: poczty email: kontakt@dyktanda.online, oraz pocztą pod adres: Bieganów, ul. Okrężna 61, 96-316 Międzyborów (dopisek „dyktanda.online”)
  8. Właściciel Aplikacji nie odpowiada w żaden sposób za utratę danych i/lub wyciek danych Użytkownika spowodowaną czynnikami zewnętrznymi np. atakiem hakerskim na Aplikację
  9. Dostęp do Aplikacji można uzyskać za pośrednictwem urządzenia końcowego spełniającego minimalne wymagania:
   • Podłączenie do Internetu o przepustowości min. 5 Mb/s
   • Posiadanie nowoczesnej przeglądarki Internetowej tj. w przypadku komputerów PC przeglądarki: Google Chrome w wersji 60 i wyżej, Mozilla Firefox w wersji 60 i wyżej, w przypadku urządzeń mobilnych: system Android w wersji 5.0 i wyżej lub system iOS w wersji 11 i wyżej
   • Włączenie obsługi języka JavaScript w przeglądarce internetowej
   • Włączenie obsługi plików cookie oraz lokalnej pamięci (localStorage)
  10. Aplikacja jest przeznaczona tylko do celów prywatnych – aby móc korzystać z aplikacji w celach komercyjnych należy skontaktować się z Właścicielem Aplikacji i uzyskać odpowiednią licencję na takie użycie aplikacji.
 3. Funkcje Aplikacji
  1. Użytkownik w ramach Aplikacji posiada możliwość:
   • przeglądania listy dyktand
   • wyświetlenia konkretnego dyktanda
   • rozwiązania konkretnego dyktanda
   • wyświetlenia wyniku rozwiązanego dyktanda
   • ocenienia dyktanda
   • dodania komentarza do dyktanda
   • dodawania nowych dyktand
  2. Właściciel Aplikacji zastrzega, że korzystanie z Aplikacji odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z Aplikacji przez Użytkownika.
  3. W dostępie do Aplikacji mogą występować krótkotrwałe przerwy spowodowane niezbędnymi pracami konserwacyjnymi lub technicznymi. W przypadku awarii, w których przerwa w dostępie do Aplikacji może trwać dłużej Właściciel Aplikacji dołoży starań, aby usunąć awarię w jak najkrótszym możliwym czasie.
  4. Właściciel Aplikacji przeznacza własne zasoby (w postaci hostingu, własnego czasu) do utrzymania Aplikacji w działaniu. W przypadku przekroczonego zużycia zasobów przeznaczonych dla Aplikacji Właściciel Aplikacji zastrzega prawo do tymczasowych przerw w działaniu Aplikacji.
 4. Prawa i Obowiązki
  1. Użytkownik
   1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Aplikacji w taki sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw autorskich, praw własności intelektualnej, praw osób trzecich oraz niniejszego Regulaminu, w szczególności zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie jakiekolwiek części Aplikacji w sposób inny niż opisany w Regulaminie
   2. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących zakłócić lub utrudnić funkcjonowanie Aplikacji oraz powstrzymać się od korzystania z Aplikacji w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.
   3. Użytkownik nie może zamieszczać w Aplikacji (poprzez funkcję komentarzy lub dodawania nowego dyktanda) informacji, do których nie posiada odpowiednich praw np. dane osobowe innych osób, treści chronione prawnie itp. oraz które łamią polskie prawo i postanowienia Regulaminu.
   4. Użytkownik może wykorzystywać Aplikację tylko do celów prywatnych – tj. dla siebie lub członków swojej rodziny. Niedozwolone jest korzystanie z Aplikacji do celów komercyjnych bez udzielonej odpowiedniej licencji na korzystanie z aplikacji w ten sposób.
   5. Użytkownik w przypadku zauważenia naruszenia zasad, Regulaminu lub prawa w ramach Aplikacji ma obowiązek natychmiastowo poinformować o tym Właściciela Aplikacji na adres email kontakt@dyktanda.online.
   6. Użytkownik ma prawo dodać w Aplikacji komentarz do dyktanda. Dodając komentarz Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem. Komentarz będzie dostępny publicznie pod wskazanym przez Użytkownika Nickiem.
   7. Użytkownik ma prawo dodać w Aplikacji własne dyktando. Dodając dyktando Użytkownik oświadcza, że ma prawo do zarządzania tym dziełem oraz przekazuje niewyłączne prawa do powielania, wyświetlania, przetwarzania oraz wykorzystywania tekstu dyktanda w Aplikacji oraz do działań promocyjnych/reklamowych związanych z Aplikacją. Jednocześnie użytkownik oświadcza, że przekazując treść dyktanda nie są łamane niczyje prawa autorskie.
   8. Użytkownik ma prawo do zgłaszania błędów działania Aplikacji oraz propozycji zmian w Aplikacji na adres email kontakt@dyktanda.online.
  2. Właściciel Aplikacji
   1. Właściciel Aplikacji zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w przyszłości płatnych elementów i/lub dodatkowego płatnego konta w Aplikacji w związku z prowadzeniem nowych funkcji. Dotychczasowe funkcje będą bezpłatne.
   2. Właściciel Aplikacji zostawia sobie prawo do zrezygnowania z dalszego utrzymywania i prowadzenia Aplikacji. W takim przypadku co najmniej przez 1 tydzień przed zamknięciem Aplikacji będzie wyświetlany w Aplikacji i na Stronie Internetowej komunikat o zamknięciu Aplikacji.
   3. Właściciel Aplikacji, mając na względzie dobry dzieci, które będą głównym odbiorcami Aplikacji, oświadcza, że Aplikacja nie posiada i nie będzie posiadała w przyszłości elementów, które mogą być nieodpowiednie dla dzieci.
 5. Reklamacja
  1. Reklamacja zgłaszana przez Użytkownika powinna być zgłoszona na adres kontakt@dyktanda.
  2. Reklamacja powinna zawierać informacje ułatwiające kontakt ze zgłaszającym oraz wskazywać usługę lub funkcję Aplikacji, której dotyczy jak również opisanie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
  3. Właściciel Aplikacji zobowiązuje się udzielić odpowiedzi na reklamację, na ten sam adres email z którego Użytkownik napisał reklamację w terminie czternastu dni od daty otrzymania reklamacji.
  4. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Aplikacją, Właściciel Aplikacji zastrzega możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi na reklamację, wcześniej informując o tym Użytkownika.
 6. Materiały dodatkowe
  1. Na Stronie Internetowej oraz w Aplikacji mogą być udostępniane Dodatkowe Materiały, które dodatkowo wspomagają proces nauki ortografii lub są związane z Stroną Internetową i Aplikacją.
  2. Do wszystkich udostępnianych Materiałów Dodatkowych wszelkie prawa autorskie i prawa do wykorzystania posiada Właściciel Aplikacji, o ile w danym Materiale Dodatkowym/miejscu, w którym został on udostępniony nie zaznaczono inaczej.
  3. Wszystkie Materiały Dodatkowe są udostępniane bezpłatnie dla osób prywatnych i do celów prywatnych. Niedozwolone jest wykorzystywanie Materiałów Dodatkowych w innych celach, chyba, że zaznaczono w nim inaczej lub uzyskano od Właściciela Aplikacji stosowne pozwolenie/licencję.
  4. Udostępniane Materiały Dodatkowe nie mogą być umieszczane na innych stronach Internetowych bez zgody Właściciela Aplikacji.
  5. Dozwolone jest umieszczanie fragmentów Materiałów Dodatkowych na stronach Internetowych i w innych mediach, pod warunkiem wskazania informacji o Aplikacji, Właścicielu Aplikacji i umieszczeniu linka zwrotnego do Aplikacji/Strony Internetowej.
  6. Niedozwolone jest modyfikowanie Materiałów Dodatkowych, a w szczególności usuwanie z nich loga Aplikacji, informacji o właścicielu praw i informacji prawnych.
  7. Dozwolone jest udostępnianie przez osoby prywatne innym osobom prywatnym Materiałów Dodatkowych, ale wymagane jest poinformowanie osób, którym są udostępniane Materiały Dodatkowe o niniejszym Regulaminie i konieczności przestrzegania go.
  8. Dozwolone jest drukowanie Materiałów Dodatkowych w celach prywatnych. Niedozwolone jest wykorzystywane wydruków do celów komercyjnych i niezwiązanych z prywatnymi bez zgody Właściciela Aplikacji.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel Aplikacji zastrzega, że Regulamin może ulec zmianie.
  2. Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie w momencie ich publikacji.